Bez zařazení

Článků v rubrice: 282

Vznik prvních vědeckých institucí

Evropská věda, filozofie a kultura má svůj prvopočátek v antickém Řecku. Do klasického (4. stol. př. n. l.) a helénistického (3.-2. stol. př. n. l.) období starého Řecka spadá také vznik prvních vzdělávacích a vědeckých institucí - akademií, akademických společenství a škol.

Fotogalerie (1)
Platon a Aristoteles před budovou dnešní Akademie věd v Athénách (zdroj: Adobe Stock)

„Akadémií“ se nazýval rozsáhlý ohrazený pozemek s usedlostí na severozápadním okraji Athén, zasvěcený héróovi (hrdinovi) Akadémovi, legendárnímu Atéňanovi z pověstí o Trojské válce (samotné jméno „Akadémos“ označuje osobu „z tiché oblasti“). Celý prostor byl okrášlen kvetoucími olivovými a platanovými háji, půvabnými fontánami, sochami a Oltářem múz. V tichu této nádherné veřejné zahrady (koupené z darů přátel) žil od roku 367 př. Kr. Sokratův žák Platon (427-347 př. n. l.), filozof, pedagog a matematik, který zde se svými stoupenci založil vzdělávací instituci známou jako Academia. Nebyla to škola v dnešním slova smyslu, nýbrž neveřejné společenství, kde se diskutovalo a bádalo. Mezi aktéry se rozlišovali „starší“ a „mladší“, za účast se neplatilo a velký důraz se kladl na znalost matematiky. Nad vchodem do Akademie byl údajně nápis: „Bez znalosti geometrie sem nikdo nevstupuj!“.

Aristoteles a další

Nejslavnějším žákem byl největší antický filozof Aristoteles ze Stageiry (384-322 př. n. l.), který ovlivnil evropské myšlení (prakticky celou západní filozofii) na více než dvě tisíciletí (v latinských překladech se stal učitelem celé scholastiky a podle jeho vzoru se přednášelo na evropských vysokých školách až do 18. století). Na rozdíl od svého učitele Platona, který se věnoval převážně otázkám člověka a společnosti, snaží se Aristoteles obsáhnout a uspořádat i všechno předmětné vědění své doby a výsledky vlastních pozorování Země, oblohy, přírody, jazyka, politiky a umění. V Academii však působila celá řada dalších filozofů, matematiků, astronomů a přírodovědců (Herakleides, Eudoxos). Vzhledem k velkému počtu Platonových stoupenců a pokračovatelů existovala Academia až do zrušení císařem Justiniánem I. v roce 529 po Kr., tedy více než devět století. Vědecké společnosti vznikající v novověku v renezanční Evropě (humanistická Akademie platónská založená roku 1439 ve Florencii jako volné sdružení italských filozofů, básníků a umělců či bratislavská Academia Istropolitana z roku 1465) na Platonovu Akademii navazovaly a převzaly i její název. Dala tak po celém světě nejen jméno různým učeným společnostem, předním pedagogickým a vědeckým institucím, ale vytvořila základy budoucího evropského myšlení, procesů soustavného rozumového poznávání světa a technické civilizace.

První akademie vznikla v Alexandrii

První akademií v pravém slova smyslu však byl ve starověkém antickém světě Múseion (chrám Múz) v egyptské multikulturní Alexandrii, založený Ptolemaiovci na konci 4. nebo počátkem 3. stol. př. n. l. Od samotného počátku se stal jakousi výkladní skříní jejich bohatství a slávy. Bez ohledu na řeckou kulturní dominanci to bylo místo skutečného setkávání nejrůznějších soudobých kulturních a duchovních proudů. Součástí byla i proslulá alexandrijská knihovna, která vlastnila v době svého rozkvětu až 700 tisíc pergamenových (původně papyrusových) rukopisů. Učenci, kteří se tam věnovali vědám a umění, pěstovali filozofii, filologii, zeměpis, matematiku, přírodní vědy a medicínu, přičemž měli k dispozici vedle knihovny také hvězdárnu, zoologickou a botanickou zahradu i pitevnu. Z počátku pouze bádali a experimentovali, později k tomu přibyla povinnost konat také přednášky. Prvním představeným byl básník a gramatik Zenodotos z Efezu, z významných učenců zde např. působili matematik Eukleides, fyzik Archimedes, astronomové Hipparchos a Aristarchos, chronograf a geograf Eratosthenes, historik (autor nejstarších dějin filozofie), životopisec, básník a filozof Diogenes Laertios či lékaři Herofilos a Eratostratos. Posledním známým představeným byl řecký matematik a astronom Theon z Alexandrie a členkou jeho dcera Hypatie z Alexandrie (370-415 př. n. l.), novoplatónská filozofka a první historicky známá matematička.

Knihovna v Pergamonu

Podobná vědecko-pedagogická střediska vznikala i v dalších částech helénistického světa. Společnost učenců si například zřídila ve starověku od 2. stol. př. Kr. také maloasijská řecká obec Pergamon, centrum mocného a významného království. Pergamská knihovna (obsahovala údajně kolem 200 tisíc svitků) soupeřila s knihovnou Alexandrijskou a byla druhou nejskvělejší knihovnou antické civilizace. Když Ptolemaiovci zastavili vývoz papyru, aby poškodili své pergamské konkurenty, vynalezli Pergamští nový materiál vhodný k uchování textů, nazývaný pergaminus či pergamena (pergamen). Narodil se zde také jeden z nejznámějších starověkých lékařů a filozofů pozdní antiky, originální logik a metodolog vědy Galenos, známý spíše jako Galen (129-216).

Několik citátů

„Úkolem Akademie není vnucovat někomu úsudek, nýbrž schvalovat to, co se zdá být nejblíže pravdě, srovnávat navzájem rozličná mínění a hledat, na které straně je možno dosáhnout nějakého pokroku.“

(Marcus Tullius Cicero o Akademii v Athénách)

„Znalost slov vede ke znalosti věci.“ (Platon)

„O všem se má pochybovat.“ (Aristoteles)

„Zavrženíhodné umění matematické jest zakázáno především.“ (Kodex císaře Justiniána I.)

Tesařík Bohumil
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Společnost Tokamak Energy zahájila inženýrskou etapu v dobývání termojaderné fúze

Za soukromé peníze se staví zařízení dvou základních typů. Jednak jsou to modifikovaná zařízení principů v minulosti opuštěných, sázející dnes na nové materiály, technologie a případně prověřené postupy dodatečného ohřevu: Helion Energy, Tria Alpha Energy, General Fusion atd.

Virtuální ozařovna

Na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze byl instalován a uveden do provozu první virtuální simulátor radioterapie v České republice. Systém VERTTM od britského konsorcia VERTUAL umožňuje vytvořit virtuální prostředí radioterapeutické ozařovny.

Chránič koňských kopyt na gumové bázi

Milovníci koní zbožňují pohyb na koňském hřbetě, ať už jde o elegantní klus, nebo rychlý cval. Předpokladem k tomu, jak si užít jízdu na koni, je dokonalý kontakt se zemí. Obvyklým řešením je podkova.

Teplá voda pro domácnost: Je lepší průtokový ohřívač nebo zásobník?

Bez teplé vody je život moderního člověka jen těžko představitelný. Jak ji ale co nejekonomičtěji a nejefektivněji ohřívat? Na to bohužel neexistuje univerzální odpověď. Jaký způsob ohřevu zvolit, záleží na několika faktorech: charakter nemovitosti, způsob ...

I mistr přírodovědec se může zmýlit

Před 250 lety zemřel osvícenský učenec evropského formátu Jan Křtitel Antonín Boháč (1724-1768), český lékař a přírodovědec, badatel evropského významu i majitel velkostatku, jehož jméno neprávem vstoupilo v průběhu času do stínu zapomnění.

Nejnovější video

Zrození nového ostrova

Po 53 letech se roku 2015 objevil na Zemi v souostroví Tonga nový ostrov. Turistům se podařilo jeho zrození z hlubin moře natočit. Vulkanická exploze vyvrhla prach do výšky 9 kilometrů. Vědce nyní nesmírně zajímá - představuje totiž krajinu podobnou té na Marsu. Eroze nových hornin může simulovat poměry, jaké byly na Marsu, když ještě na něm byla voda. (Zdroj NASA)

close
detail