Bez zařazení

Článků v rubrice: 405

Výzva Evropské komisi, aby spravedlivě hodnotila energetické zdroje

Cílem Evropské komise má být, aby se Evropská unie stala mezi vyspělými zeměmi úspěšným regionem s nízkou uhlíkovou stopou. Uveřejnění klasifikačního systému EU Taxonomy k podpoře investic do udržitelných ekonomických aktivit vypadalo na první pohled jako dobrá myšlenka. Avšak následný proces vypracování této taxonomie a její implementace byl bohužel znehodnocen politikařením a nedostatkem vědecké důvěryhodnosti. Podle doporučení Technické expertní skupiny (TEG) z března 2020 vypracovala Evropská komise návrh Delegated Act (DA), navrhující kritéria hodnocení ekonomických aktivit podle toho, zda přispívají ke zmírňování změny klimatu.

Fotogalerie (1)
Jaderná elektrárna Temelín oslavila 20 let spolehlivého provozu (zdroj ČEZ)

Navzdory tomu, že jaderná energie podstatným a jasným způsobem přispívá ke zmírňování klimatických změn, první DA nezahrnuje jadernou energii, protože současní experti nejsou schopní dospět k závěru, zda lze jadernou energii považovat za udržitelnou technologii podle kritérií taxonomie či ne. Návrh DA z 20. listopadu 2020 obsahuje podrobná kritéria pro velký počet aktivit u tak rozdílných sektorů jako je zemědělství, doprava nebo výroba elektřiny. Ačkoliv cílem je „hodnotit aktivity daného sektoru podle stejných technických kritérií“, skutečnost je taková, že úroveň návrhu DA je zcela odlišná pro jednotlivé aktivity, a to zejména pro energetické technologie. 

Je EU taxonomie neutrální? 

Podle DA nemusí větrná a sluneční energie splňovat limit emisí CO2. Naproti tomu vodní energie musí splnit buď limit 100 g CO2/kWh nebo ukazatel hustoty energie nad 5 W/m2. Jestliže by podle DA měly být všechny technologie hodnoceny podle stejných kritérií, pak shora uvedená metodologie je velmi nekonzistentní. Například limit požadovaný DA pro výrobu čistého vodíku je 40 g CO2/kWh). To je velmi nízký limit, který lze jen těžko splnit. Skutečnost, že větrná a sluneční energie nemusí podle současného návrhu DA splňovat limit emisí CO2 znamená, že pouze vodík vyráběný větrnou a sluneční energií bude v souladu s taxonomií. Výroba vodíku s pomocí jaderné energie by byla schopna dodržet tento limit, existuje ale riziko, že jaderná energie bude jako zdroj pro výrobu čistého vodíku výslovně vyloučena! 

JE - největší producent nízkouhlíkové elektřiny 

Jaderná energie je největším producentem nízkouhlíkové elektřiny v EU. V současné době zde vyrábějí jaderné elektrárny asi 50 % elektřiny a dosud zamezily emisím více než 20 gigatun CO2. Renomovaní mezinárodní vědci z IPCC a International Energy Agency potvrzují, že jaderná energie je absolutně potřebná, aby svět dosáhl uhlíkové neutrality. IPCC uvádí, že se výkon jaderných elektráren bude muset do roku 2050 zvýšit šestinásobně, aby se jaderná energie mohla podílet na světové výrobě elektřiny alespoň 25 %. Této úrovně bude možno dosáhnout jen v případě, že projekty jaderné energie budou mít stejný přístup k udržitelným finančním fondům jako jiné nízkouhlíkové energetické technologie. Evropská komise bude muset čekat, až expertní skupiny z Joint Research Center, Euratomu a SCHEER dokončí svoji analýzu udržitelnosti jaderné energie ještě před dokončením Delegated Act. Proces určování souladu s taxonomií musí být konsistentní a výrazně založený na vědeckých důkazech. Veškeré ekonomické aktivity musí být hodnoceny podle stejných transparentních, technologicky neutrálních technických kritérií. To je jediný způsob, jak obnovit důvěryhodnost taxonomie EU a vytvořit silný a efektivní nástroj k dosažení uhlíkové neutrality a udržitelného vývoje v EU - i ve světě. 

EU by měla jadernou energii ocenit 

Aliance nevládních organizací pod názvem „we CARE“ se sídlem v Bruselu vyzývá v dopise Evropské komisi, Evropskému parlamentu a Evropské radě, aby na úrovni EU přijaly příznivější hodnocení jaderné energie, která by měla spolu s obnovitelnými energiemi převzít větší podíl v budoucím nízkouhlíkovém energetickém mixu. 

Aliance požaduje:

  • podpořit a urychlit revizi koncepce udržitelnosti používanou v Taxonomii EU, upustit od krátkozraké koncepce „zelené udržitelnosti“ ve prospěch „společenské udržitelnosti“, která lépe vyvažuje ekologické, ekonomické a spolehlivostní aspekty,
  • zajistit, aby jaderná energie byla explicitně a pozitivně zahrnuta do relevantních dokumentů EU, počínaje „Policies and Roadmaps“, ale také do implementace nástrojů, jako jsou Delegated Acts (DA) a Taxonomy, direktivy, regulace a finanční nástroje,
  • zajistit, aby budoucí vodíkové hospodářství v rámci EU bylo založeno na nízkouhlíkové výrobě vodíku s využitím i jaderné energie (aby bylo i ekonomicky výhodné). Uhlíková stopa výroby vodíku by měla být stanovena pod hranicí 50 g CO2/kWh. „Ačkoliv kladně přijímáme přijetí velmi ambiciózních plánů na snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030, jsme velmi zklamáni tím, že ve většině posledních dokumentů EU nevidíme jasné pozitivní stanovisko, které by se týkalo jaderné energie a její úlohy v těchto plánech. To se zvlášť týká velké většiny finančních nástrojů, které se budou nyní vytvářet po schválení rozpočtu EU (včetně Next Generation EU). Vylučování jaderné energie je nesmysl,“ píše ve svém dopise aliance „we Care“. 

Mýtus zeleného vodíku 

Pět členských států EU (Rakousko, Dánsko, Luxembursko, Portugalsko a Španělsko) naléhalo koncem prosince na EU, aby se na výrobu vodíku využívaly výlučně obnovitelné zdroje energie. „We CARE“ se domnívá, že to nemá ekonomický smysl. Zaprvé proto, že proces P2P (Power to Power, tj. obnovitelná elektřina použitá k výrobě a skladování vodíku a k pozdějšímu využití vodíku k výrobě elektřiny, když elektřina z větrných a slunečních elektráren nebude k dispozici) má nízkou efektivitu a zadruhé proto, že flotila velkých elektrolyzérů by musela pracovat na intermitentní (nespojité, přerušované) bázi. Aliance naléhá na EU, aby zvážila úlohu, kterou jaderná energie může hrát při výrobě vodíku buď elektrolýzou vody při provozu současných reaktorů v režimu základního zatížení, nebo při pozdějším využití vysokoteplotních reaktorů IV. generace. 

Současní členové „we Care“: Sauvons le Climat, Energy for Humanity, 100 TWh, Ekomodernist, Jihočeští taťkové, Institute for Sustainable Energy. 

Zdroje: World Nuclear News, 5.1.2021: NGO´s urge EU Commission to value nuclear energy.

 World Nuclear News, 22.12.2020: Viewpoint: The actions of the EU Taxonomy

Václav Vaněk
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Spotřeba uhlí ve světě roste

Globální spotřeba uhlí se v roce 2022 vyšplhala na nové historické maximum a i v roce 2023 zůstane poblíž této rekordní úrovně, protože silný růst v Asii pro výrobu energie ...

V PET Centru Brno je první světová mikrolaboratoř QC1

Začátkem prosince proběhla v brněnském PET centru instalace prvního beta systému QC1 Trasis. Tato „laboratoř v kostce“ o rozměru stolního počítače dokáže provádět většinu ...

Startuje desátý ročník fyzikální soutěže Vím proč

Do poloviny května se mohou žáci základních a středních škol přihlašovat do soutěže „Vím proč“ o sto tisícové výhry.

Využití umělé inteligence k objevení terapeutických protilátek

Bývalý vědecký pracovník EMBL (Evropská mikrobiologická laboratoř) zakládá start-up DenovAI – pro širší, rychlejší a levnější objevování ...

První důkaz jaderného štěpení ve hvězdách

Analýza poznatků získaných o 42 starých hvězdách v Mléčné dráze odhalila náznaky jaderného štěpení. Znamená to, že ve vesmíru mohou existovat prvky mnohem ...

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail