Jaderná fyzika a energetika

Článků v rubrice: 521

Všestranné benefity jaderné energie pro další rozvoj světa

Udržitelný rozvoj je rozvoj, který uspokojuje potřeby současnosti, aniž je ohrožena schopnost budoucích generací uspokojovat své vlastní – potud definice ze zprávy Bruntladové z r. 1987. Až do doby asi před 30 lety se o udržitelnosti z hlediska dodávek energie uvažovalo jednoduše z úhlu dostupnosti paliva v poměru k míře spotřeby. Dnes, v kontextu obav ze změny klimatu a tváří v tvář válce, je situace složitější.

Fotogalerie (1)
Grafika 17 udržitelných rozvojových cílů OSN

Vztah mezi spotřebou energie a lidským rozvojem je jasný. Spotřebou na hlavu a rok až asi 100 GJ – což je úroveň, které 80 % světové populace dosud nedosáhlo – může Země zásadně zlepšit zdraví, vzdělávací standardy a všeobecný blahobyt svého obyvatelstva.

Poptávka o energii

Jakýkoli přechod ke spravedlivější a udržitelnější budoucnosti proto musí být založen na přístupu k moderním, cenově dostupným a spolehlivým energetickým službám všem. To však zvýší celkovou poptávku po energii: v současnosti 4 miliardy nejchudších lidí na světě spotřebovávají jen 5 % množství energie, které využívají lidé žijící v rozvinutých ekonomikách.

Většina energie stále je a ještě dlouho bude z fosilních zdrojů

V současné době pochází více než 80 % spotřeby primární energie ze spalování ropy, plynu a uhlí – to se nezměnilo od roku 1990. Neregulované emise ze spalování paliv však způsobují změnu klimatu, škody na životním prostředí a předčasnou smrt odhadem 7 milionů lidí každý rok. Pokračující využívání fosilních paliv má proto hluboké vnitrogenerační a mezigenerační sociální, hospodářské a environmentální důsledky.

Neexistuje žádná technologie, která by byla zcela bez rizika pro lidi nebo životní prostředí. Slučitelnost jakékoli energetické technologie s cíli udržitelného rozvoje jako taková musí být posuzována v relativním vyjádření – ve světle alternativ.

Jaderná energie bude klíčová

Jako jediný osvědčený, škálovatelný a spolehlivý nízkouhlíkový zdroj energie bude muset hrát klíčovou roli jaderná energie, má-li svět snížit svou závislost na fosilních palivech. Obecněji je však tvrzení o jaderné energii jako udržitelném zdroji energie v zásadě nezpochybnitelné vzhledem k její nesmírně vysoké hustotě energie a zahrnutí nákladů na zdraví a životní prostředí. Využívání jaderné energie má řadu výhod udržitelnosti ve srovnání s alternativními energetickými zdroji.

Agenda OSN pro udržitelný rozvoj

V roce 2015 přijalo 193 členských států Organizace spojených národů (OSN) Agendu pro udržitelný rozvoj 2030 – akční plán pro lidi, planetu a prosperitu, který je v souladu se třemi pilíři udržitelnosti. S cílem rozložit smělé ambice Agendy 2030 se OSN dohodla na 17 cílech udržitelného rozvoje, které budou použity jako vodítko a hodnocení pokroku.

Organizace jaderného průmyslu z celého světa uveřejnily zprávu o tom, jak bude jaderná energie  přispívat k plnění „Udržitelných rozvojových cílů OSN“ (SDG – Sustainable Development Goals). 

Sedmnáct cílů SDG a pomoc jaderné energie a technologie 

1/ Odstranění chudoby:

i/ Jaderná energie poskytuje dostupnou a spolehlivou elektřinu bez emisí skleníkových plynů nebo  znečišťování ovzduší.

Ii/ Investice do jaderné energie rozvíjejí ekonomiku a zajišťují zaměstnanost. 

2/ Odstranění hladu:

i/ Jaderná technologie pomáhá v boji proti škůdcům bez použití pesticidů.

Ii/ Jaderná technologie pomáhá vyvíjet nové plodiny, které jsou odolnější vůči účinkům změny  klimatu a vyžadují méně vody.

ii/ Čerstvé potraviny lze déle skladovat, jsou-li ozářeny. Tento proces rovněž ničí E. Coli, listerii a  salmonelu. 

3/ Dobré zdraví a pohoda:

i/ Jaderná medicína pomáhá lékařům každoročně diagnostikovat a léčit miliony pacientů.

ii/ Jaderné materiály jsou nezbytné pro lékařský výzkum, protože jsou používány k analýze  specifických molekul uvnitř těla.

iii/ Radioterapie pomáhá léčit mnoho druhů rakoviny.

iv/ Ozařování se používá ke sterilaci lékařských přístrojů jako stříkaček a katetrů a materiálů. 

4/ Kvalita vzdělávání:

i/ Jaderný průmysl nabízí dlouhodobé vysoce kvalifikované zaměstnání.

ii/ Jaderné společnosti investují do výcviku a vzdělávání, aby pomohly vyškolit pracovníky tak,  aby získali kvalifikaci potřebnou pro výstavbu a provoz svých jaderných zařízení. 

5/ Rovnost pohlaví:

i/ Nedostatečný přístup k čisté, spolehlivé a dostupné energii neúměrně znevýhodňuje ženy a  dívky.

ii/ Jaderné společnosti podepsaly iniciativu, která umožní mladým ženám získat kariéru  v jaderných oborech a zamezí jejich diskriminaci. 

6/ Čistá voda a hygiena:

i/ Jaderná technologie hraje důležitou úlohu umožňující přístup k čisté vodě a hygieně.

ii/ Odsolování mořské vody díky používání tepelné energie z jaderné elektrárny produkuje  čistou pitnou vodu bez emisí skleníkových plynů, na rozdíl od používání fosilních paliv. 

7/ Dostupná a čistá energie:
i/ Poptávka po elektřině se zvyšuje v důsledku rostoucího počtu obyvatelstva a rostoucí  elektrifikace. Stamiliony obyvatel Země stále ještě nemají přístup k dostupné  a čisté elektřině.

ii/ Krytí zvýšené poptávky po elektřině pomocí spalování fosilních paliv je již neudržitelné.  Proto přechod k čistým technologiím, jako je jaderná energie, je životně důležitý.

iii/ Jestli má svět pomoci lidem zbavit se chudoby a získat elektřinu, bude nutno investovat  do nízkonákladové a nízkouhlíkové jaderné energie. 

8/ Práce a ekonomický růst:

i/ Výstavba nové jaderné elektrárny generuje tisíce pracovních sil v dané lokalitě a další tisíce v  dodavatelských řetězcích.

ii/ Provoz jaderné elektrárny poskytuje zaměstnání stovkám vysoce kvalifikovaných  pracovníků v místních komunitách po mnoho desetiletí.

iii/ Jaderná elektrárna přináší další investice ve prospěch lokální ekonomiky. 

9/ Průmysl, inovace a infrastruktura.

i/ Inovativní projekty umožňují, aby jaderné reaktory byly provozovány v nových lokalitách a  umožnily dekarbonizovat i jiné sektory než je energetika.

ii/ Vysokoteplotní reaktory nabízejí alternativu k fosilním palivům při získávání technologického  tepla a nových způsobů výroby např. vodíku.

iii/ Inovace v oblasti jaderného paliva mohou zvýšit výkon reaktorů, které jsou dnes v provozu. 

10/ Snížená nerovnost:

i/ Celkové výrobní náklady jaderné elektrárny jsou méně náchylné k nestabilitě cen než je tomu  u elektráren spalujících fosilní paliva. Rostoucí palivové náklady mohou mít nepříznivý dopad na nízkopříjmové domácnosti.

ii/ Používání jaderné energie umožňuje zemím s omezenými domácími zásobami fosilních paliv,  aby měly větší kontrolu nad svými energetickými systémy. 

11/ Udržitelná města a komunity:

i/ Více než polovina obyvatel světových měst je svědkem zhoršování kvality ovzduší. Jedním z  hlavních viníků znečišťování městského ovzduší jsou výfukové plyny z benzínových a  naftových pozemních vozidel.

ii/ Používání jaderné energie k dobíjení elektrovozidel může snížit produkci emisí skleníkových  plynů a snížit i znečišťování ovzduší ve městech.

iii/ Jaderné zdroje se mohou rovněž používat k dálkovému vytápění a snižovat znečištění  způsobované fosilními palivy. 

12/ Odpovědná spotřeba a výroba:

i/ Odpovědná spotřeba a výroba by měla umožnit všem těšit se z vysoké kvality života s dostatečným množstvím energie, aby všichni mohli dosahovat udržitelných rozvojových cílů.

Ii/ Jaderné elektrárny vyrábějí velké množství elektřiny při záboru minimální plochy a používají palivo, které může být mnohonásobně recyklováno. 

13/ Působení klimatu:

i/ Účinky změny klimatu způsobované lidskými aktivitami jsou četné a dalekosáhlé.

ii/ Jaderné elektrárny každoročně snižují emise CO2 o více než 2 miliardy tun (Gt).

iii/ Nové jaderné elektrárny se mohou využívat v rozsahu, který by umožnil dekarbonizaci výroby elektřiny v jednotlivých zemích. 

14/ Život ve vodě:

i/ Díky výrobě elektřiny bez produkce emisí CO2 mohou jaderné elektrárny přispět ke snížení  acidifikace oceánů způsobené spalováním fosilních paliv.

ii/ Jaderná technika může pomoci při monitorování zdraví vodních ekosystémů. 

15/ Život na zemi:

i/ Jaderná energie hraje důležitou úlohu při zachovávání biodiverzity díky jedinečně nízké fyzikální stopě.

ii/ Těžba uhlí nebo biomasy k výrobě elektřiny může vést k destrukci lesů. 

16/ Mír, spravedlnost a silné instituce:

i/ Signatáři smlouvy o nešíření jaderných zbraní se zavázali nevyvíjet programy jaderných zbraní a spolupracovat na mírovém využívání jaderné technologie.

ii/ Jaderná technika může být rovněž využita k detekci zbraní a drog.

 17/ Partnerství k plnění cílů:

i/ Při implementaci ostatních 16 udržitelných cílů musí spolupracovat vlády, občanské společnosti, vědci, akademie a privátní sektor, spojující dovednosti a expertízy k lepšímu dosahování společných cílů.

ii/ Rovněž organizace jako CNA, Foratom, JAIF, KAIF, NEI a World Nuclear Association vzájemně propojí zástupce různých jaderných organizací, které budou spolupracovat v různých oblastech společného zájmu.

 Zdroj: World Nuclear News, 26.10.2021: Report highlights   nuclear´s contributions to SDGs

Nuclear Energy and Sustainable Development - World Nuclear Association - World Nuclear Association (world-nuclear.org)

Václav Vaněk
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Nejhlubší místa oceánů

Létáme do vesmíru, hledáme cizí civilizace, a přitom na naší vlastní planetě jsou neprobádané říše, které se zdají být téměř mimozemské.

Malý modulární jaderný reaktor AP300

Společnost Westinghouse předvádí projekt malého modulárního reaktoru AP300. Je to zmenšená verze velkého osvědčeného reaktoru AP1000. Cílem společnosti je, aby první dodával energii do sítě během deseti let.

Soustředění FYKOS očima účastníka

Od 22. do 30. dubna se ve Frýdštejně, vesničce nedaleko Jablonce nad Nisou, konalo jarní soustředění FYKOSu, které bylo tentokrát s vesmírnou tématikou. Tradičně nechyběl program odborný, ani legendový.

Barum slaví sedmdesát pět let od svého založení

Značka Barum vznikla spojením názvů podniků Baťa, Rubena a Matador/Mitas. Před 75 lety bylo poprvé zaregistrováno dodnes používané logo značky Barum.

Navštivte Mezinárodní robotický den

Aktualita! V neděli 4. 6. zajeďte do Prahy a navštivte úžasnou událost. 8 soutěží v robotice, kterých se zúčastní 138 robotů a 260 jejich lidských páníčků. Všechny potřebné informace zde: http://www.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail