Obnovitelné zdroje

Článků v rubrice: 196

Vírová turbína

Výroba elektrické energie ve vodních elektrárnách funguje na principu přeměny potenciální energie – dané rozdílem hladin toku tj. spádem – ve vodní turbíně na kinetickou energii otáčivého pohybu. Turbína pak otáčí rotorem generátoru, který generuje elektřinu. Vývoj vodních elektráren přinesl různé typy turbín. Mezi nejzákladnější patří turbína Francisova, Kaplanova a Peltonova. V ČR se nejčastěji používá Kaplanova a Francisova turbína, které jsou vyvinuty především pro zpracování nízkých spádů. Potenciál velkých řek je u nás víceméně vyčerpán, a proto se výzkum zaměřuje na možnosti instalace vodních děl pro nízké spády na menších řekách či říčkách. Vhodnou turbínou pro takové podmínky může být vírová turbína.

Fotogalerie (5)
Generátory MVE Krásněves

Historie

Vírovou turbínu navrhl před deseti lety na Vysokém učení technickém v Brně (fakultě strojního inženýrství, odboru fluidního inženýrství Viktora Kaplana) tým vedený profesorem Františkem Pochylým. Za tento objev mu byla udělena Cena města Brna za technický pokrok, Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum, Cena inženýrské akademie ČR a především cena Česká hlava v kategorii ministra životního prostředí. Vírová turbína tedy vznikla na stejném místě jako v letech 1910 až 1912 turbína Kaplanova. I ona se na začátku své existence setkávala s nedůvěrou, což provází většinu nových myšlenek.

Princip

Základní princip činnosti vírové turbíny je opačný než u Kaplanovy. Kaplanova turbína používá na vstupu rozváděcí lopatky, které udělí proudu vody rotaci. Vírová turbína nepoužívá rozváděcí kolo, proud na ni vstupuje rovnoběžně s osou a po průchodu lopatkami vírové turbíny vychází rotující proud vody.

Na středovém náboji turbíny na válcové části jsou umístěny minimálně dvě oběžné lopatky tvaru zborcené šroubové plochy. Specifický tvar lopatek umožňuje rychlootáčkový provoz turbíny, a proto je možné soustrojí provozovat bez převodovky na generátor. Start turbosoustrojí probíhá v intervalu půl minuty až řádově jednotek minut. Rozběh zajišťuje generátor v motorickém režimu. K odstavení dochází prakticky okamžitě přerušením sacího efektu turbíny otevřením klapky na nejvýše položeném místě potrubí.

Vhodné lokality pro instalaci vírové turbíny

Míst pro instalaci těchto turbín se nabízí několik druhů. Mohou to být rekonstrukce starých malých vodních elektráren (MVE), jezy, staré náhony, například pro vodní mlýny, apod. Instalace vírových turbín jsou zatím čistě českou záležitostí a českým patentem.

Varianty uspořádání vírové turbíny


Násosková varianta
Tato konfigurace je charakteristická umístěním turbíny do potrubí, které propojuje horní a dolní hladinu toku. Do horní hladiny nádrže je ponořeno ústí potrubí, které vede směrem vzhůru ke hraně nádrže. Mezi hranou nádrže a ústím potrubí leží uvnitř vírová turbína, která je spojena hřídelí s generátorem. Přes hranu nádrže potrubí přechází k dolní hladině, kde je systém zakončen pod hladinou. Rozběh soustrojí zajišťuje motorický režim generátoru – vytvoření sacího efektu turbíny. Rozběh například u 3kW turbíny trvá přibližně 30 s. Tato varianta nevyžaduje náročné stavební úpravy na stávajících hrázích a je vhodná na tocích se stabilním průtokem.

Přímoproudá varianta
Tato konfigurace je stejná jako u klasických vodních turbín nižších spádů. Voda proudí dolů od horní hladiny potrubím skrze hráz, ve které umístěna strojovna s turbínou, generátorem a ostatními zařízeními. Voda je vypouštěna za hrází do dolní hladiny toku. Přímoproudá varianta vyžaduje více prostoru a složitější stavební úpravy.

Projekty instalované v praxi

Prototyp vírové turbíny byl odzkoušen na VUT Brno a laboratorně bylo soustrojí provozováno za ideálních podmínek při spádu 3,5 m s účinností 86 %.

V ČR existují zatím pouze dvě komerční instalace vírových turbín – na MVE Krásněves na Vysočině a na MVE Podhradí ve Slezsku na řece Moravici. V MVE Krásněves jsou instalovány 3 vírové turbíny v násoskovém uspořádání o celkovém instalovaném výkonu 13,5 kW. Přímoproudá varianta je instalována na MVE Podhradí. Jedná se o jedno turbosoustrojí o výkonu 43 kW. MVE Podhradí obsahuje rozváděcí kolo, které požadoval objednatel jako uzávěr proudu vody pro odstavení. V provozu je kolo plně otevřené.

V současné době se připravují další komerční projekty v ČR.

Nevýhody vírové turbíny

Mezi nevýhody vírové turbíny patří skutečnost, že zatím existuje jen několik málo jejích aplikací. To znamená, že provozované turbíny jsou prototypy a žádná turbína zatím nebyla vyrobena sériově; to zvyšuje především projekční náklady a snižuje spolehlivost. Tento fakt ale postihuje veškeré nové produkty ve všech oborech a tzv. dětskými nemocemi si musí projít téměř každá nová myšlenka.

Výhody vírové turbíny

Výhodou vírové turbíny je nepřítomnost rozváděcího kola a vysoké otáčky, což umožňuje provoz generátoru bez převodovky. Tyto skutečnosti jsou především ekonomickými výhodami, ale zároveň jednoduchost zvyšuje spolehlivost, protože v uspořádání je méně zdrojů potenciálních poruch.

Další výhodou je vysoká hltnost, hydraulická účinnost stroje a odolnost proti kavitaci. Navíc jsou ekonomicky malé vodní elektrárny podporovány v podobě zelených bonusů státními dotacemi za vyrobenou kWh.

Zdroje:

Hes Stanislav: Hydroenergetické využití velmi malých spádů v závislosti na ekonomické efektivitě, ČVUT Praha

Veselý Radek: prezentace Vírová turbína, konference CI‑IKE Skupina ČEZ 2012

http://www.setrime-energie.cz/clanky/tipy-vodni-energie/virova-turbina-vedcu-z-brna-je-prislibem-pro-vyuziti-mensich-vodnich-toku

http://www.cez.cz/cs/vyzkum-a-vzdelavani/veda-a-vyzkum/aktuality-z-vyzkumu-a-vyvoje-cez/11.html

http://www.vutbr.cz/tiskove-zpravy-f19527/virove-turbiny-z-vut-budou-instalovany-na-rekach-v-brne-jesenikach-i-na-sumave-d58478

Aleš Kaplan
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Jak schovat zlaté nobelovské medaile

Udělování Nobelových cen bylo v průběhu jejich téměř stodvacetileté historie doprovázeno řadou až bizarních událostí. Dvě zlaté medaile byly dokonce rozpuštěny v kyselinách. Tato zajímavá příhoda se váže k maďarskému chemikovi šlechtického původu Györgye ...

Praha počítá se vznikem vodních ploch a výsadbou stromů

Praha nepodceňuje přípravu na extrémní sucho, které v následujících měsících předpovídají meteorologové. Rada města počítá s rozsáhlými revitalizačními projekty. V ulicích tak bude zeleň zavlažována průsakovou vodou z kolektorů (psali jsme v článku https://www.

Termojaderná fúze na rozcestí

Kdy už je termojaderné zařízení ziskové? To nám prozradí Lawsonovo kritérium: součin hustoty plazmatu a doby jeho udržení (stability) musí být dost velký, zhruba 1020 s.m-3. Pro spojitou činnost udržujeme plazma v omezeném prostoru silným magnetickým ...

Existuje hypotetická částice X 17?

Fyzika nás učí, že existují 4 základní interakce, tedy přírodní síly, které vše ovládají a vysvětlují konstrukci světa dle současného stavu poznání - gravitace, elektromagnetická síla, slabá a silná interakce. Zdá se, že vědci jsou na stopě páté fundamentální přírodní síly.

Proč komáři koušou zrovna vás

Někteří lidé mohou sedět venku celé léto a komáři na ně takzvaně „nejdou“. Jiní se objeví za letního večera venku a okamžitě si musejí škrábat komáří kousance, přestože se koupali v repelentu. Co s tím? Důvodem je většinou neviditelná chemická clona ve vzduchu kolem nás.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail