Jaderná fyzika a energetika

Článků v rubrice: 414

Ochrana obyvatel ČR před radiací - MONRAS, RAMESIS a SAFECAST

Ionizující záření je všude kolem nás, žijeme s ním a přináší nám četné výhody. Pokud by však překročilo určité meze, může přinášet zdravotní riziko. Proto je potřeba chránit obyvatele proti ozáření, a to z různých zdrojů a v různých oblastech, např. v lékařství, z přírodních zdrojů nebo v případě radiační nehody. Dnes je bohužel potřeba počítat i s případným zhoršením bezpečnostní situace, jako je teroristický útok za použití radioaktivních materiálů nebo šíření dezinformací s hrozbou následné paniky. V každém případě je nejdůležitější mít rychlé a správné informace. A nejlépe, může-li se podílet sama veřejnost - prostředky k tomu jsou dnes dostupné.

Fotogalerie (7)
Schema sítě RAMESIS (zdroj SÚRO)

Radiační monitorovací síť České republiky

Průběžné informace o aktuální radiační situaci na území ČR, a v případě potřeby i údaje potřebné pro rozhodování o opatření pro snížení nebo odvrácení potenciálního ozáření, poskytuje Radiační monitorovací síť ČR. Řízením této sítě je pověřen Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Na vlastním radiačním monitorování se vedle SÚJB, Státního ústavu radiační ochrany, v. v. i. (SÚRO), a provozovatelů jaderných elektráren podílejí i další rezorty.

Aplikace MONRAS

V současné podobě zahrnuje Radiační monitorovací síť ČR (RMS) monitorovací sítě pro zevní a vnitřní ozáření, tvořené monitorovacími místy pokrývajícími území celé ČR. RMS pracuje ve dvou režimech, v tzv. normálním monitorování, (potvrzení stavu “když se nic neobvyklého neděje” a zjištění případné odchylky), a v tzv. havarijním monitorování, do něhož RMS přechází za nehodové expoziční situace (za dobu existence k tomu ještě nedošlo). Monitoruje se vnější ozáření z přírodních i umělých zdrojů - síť včasného zjištění, síť termoluminiscenčních dozimetrů, mobilní skupiny, i vnitřní ozáření - radioaktivní látky v potravním řetězci (vzorky pitné vody, potravin a krmiv, atd.) a radioaktivní látky v lidském těle (přímé měření na celotělovém počítači a nepřímé měřením exkret). Bližší informace o rozsahu měření a jeho výsledcích lze najít na webových stránkách SÚJB https://www.sujb.cz/aplikace/monras/?lng=cs_CZ a SÚRO http://www.suro.cz/cz/rms .

Neuvěřitelná citlivost systému

V posledních letech odborníci z monitorovací sítě několikrát upozornili na výskyt malého množství radioaktivních látek v ovzduší. Vždy se ale jednalo o množství, jehož působení bylo zcela zanedbatelné ve srovnání s radiačními vlivy běžně se vyskytujícími v každodenním životě. Zaznamenány byly například následky havárie ve Fukušimě, únik látek ze závodu na výrobu radiofarmak v Maďarsku, nebo letos zaznamenané výskyty radioaktivního jódu (na jaře) a rubidia (na podzim) v ovzduší. Dobré přirovnání pro citlivost dnešních měřicích systémů uvádí RNDr. Vladimír Wagner, CSc., z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR: "Zaznamenání zvýšeného výskytu radioaktivního jódu v ovzduší koncem letošního ledna je podobné tomu, jako když v Praze změříme, že si někdo v Kralupech vykouřil cigaretu."

Projekt RAMESIS

Jedná se o "Radiační měřicí síť pro instituce a školy k zajištění včasné informovanosti a zvýšení bezpečnosti občanů měst a obcí". Nově budovanou „občanskou“ měřicí síť bude tvořit propojený systém přibližně stovky stacionárních měřicích přístrojů, které mohou být umístěné na budovách, a dále několik desítek přístrojů pro mobilní monitorování. Ty mohou být umístěné např. v dopravních prostředcích (automobil, moto/kolo atd.), ale nosit je mohou i chodci, aby detailně proměřovali vybrané oblasti a měřili tak radiační situaci, kdekoli to bude zapotřebí. Získaná data nejen doplní informace získávané Radiační monitorovací sítí České republiky, ale současně umožní i občanům, aby bezprostředně znali aktuální radiační situaci ve svém okolí. Součástí projektu je i poskytnutí měřicích přístrojů občanům, školám a dalším institucím (dobrovolní hasiči, skauti, domy techniky mládeže apod.), aby se přímo podíleli na měření a předávali výsledky centrálnímu pracovišti měřicí sítě (provozované SÚRO) ke zveřejnění na webu projektu na mapách.

Ukáže detaily přírodního radiačního pozadí

Tato síť umí ukázat místa s vyšší úrovní přírodní radioaktivity. Třeba z jakých materiálů jsou zhotoveny silnice - např. žulová dlažba má jinou (vyšší) radioaktivitu než asfalt. To vše může pomoci omezit šíření falešných zpráv (hoaxů) o smyšleném radioaktivním ohrožení, protože aktuální situaci v dané oblasti půjde snadno ověřit na webu. "Zkušenosti nejen z havárií v Černobylu a Fukušimě ukázaly, že základním předpokladem pro získání a udržení důvěry veřejnosti při řešení krizových situací a její případné účasti na nezbytných ochranných opatřeních je otevřený přístup veřejnosti k aktuálním informacím", říká Ing. Petr Kuča, vedoucí oddělení Sítě včasného zjištění a analytické expertní skupiny. "Navíc v dnešním světě informačních technologií a sociálních sítí prakticky nelze zabránit šíření jakýchkoli informací, tedy bohužel i dezinformací", dodává.

333 mobilních měřičů stačí k proměření celé silniční sítě ČR za jediný den

Síť RAMESIS je významná především v případě potenciální větší nehody jaderného zařízení, případně teroristického útoku s využitím radioaktivních materiálů, kdy umožní rychle získat základní informace o radiační situaci na celém území státu a efektivně řídit nasazení profesionálních měřicích týmů radiační monitorovací sítě. Zásluhou dobrovolných občanských měření a občanské měřicí sítě získáme široký rozsah dat a informací. Potřebné vybavení je dnes dostupné i pro širší veřejnost a provádět základní jednoduchá měření zvládne i laik. Pokud se občanská měření doplní o „nadstavbu“, která umožňuje jednoduché sdílení výsledků občanských měření i jejich kvalifikovanou interpretaci příslušnými odborníky, vznikne nástroj k významnému rozšíření kapacity stávajících státních monitorovacích sítí. A pro zajímavost - k orientačnímu proměření celé silniční sítě ČR by při použití cca 333 mobilních měřičů stačil jediný den!

Měřicí techniku lze zapůjčit

SÚRO ve spolupráci s ÚTEF (Ústav teoretické a experimentální fyziky) a NUVIA vyvíjí v rámci projektu „RAMESIS“ technické prostředky pro občanská měření - měřiče a centrální systém pro sběr, ukládání a prezentaci výsledků občanských měření, vč. nástrojů pro lokální prezentaci výsledků měření uživateli (s on-line i off-line mapovými podklady). Poskytuje odbornou a informační podporu pro vlastní měření a pro interpretaci jeho výsledků, a vytváří i platformu pro širší informování veřejnosti o problematice radiační ochrany. Zájemcům z řad institucí a škol umožňuje SÚRO i bezplatné zapůjčení měřicí techniky výměnou za poskytování výsledků měření.

...nebo koupit vlastní

Detektor SAFECAST bGeigie Nano  (koupit možno např. tady: https://shop.kithub.cc/products/safecast-bgeigie-nano , nebo tady: https://www.amazon.com/Safecast-bGeigie-Portable-Radiation-Bluetooth/dp/B01HOYD7KE) . Safecast bGeigie Nano se prodává jako stavebnice. K sestavení jsou potřeba znalosti z oboru elektrotechniky, a to včetně osazování součástek a pájení. Vnitřní blok elektroniky je tvořen řídicím 8-bitovým mikropočítačem Arduino, osazeným grafickým OLED displejem, GPS modulem a slotem na paměťovou kartu typu microSD. Vestavěný Li-ion akumulátor obdobného typu, jako se používají v dnešních chytrých telefonech, vydrží dle výrobce napájet detektor až 40 hodin. Detekční část tvoří Geiger-Müllerův (GM) detektor se zdrojem vysokého napětí a příslušnou elektronikou. O zpracování a ukládání dat, včetně GPS souřadnic, data a času se stará výše zmíněný mikropočítač. Vše je umístěno v odolném polykarbonátovém pouzdru, které přístroji zajišťuje jak ochranu před povětrnostními vlivy (déšť, prach), tak i ochranu mechanickou. Proto je důležité měřit vždy s uzavřeným pouzdrem a data z přístroje nestahovat venku. Tím se vyloučí jak riziko poškození elektroniky, tak i ztráty malé microSD karty. Přístroj standardně neobsahuje žádný vysílač elektromagnetického záření (bezdrátový modul, WiFi apod.), takže může být zapnutý i např. v letadle. Velmi jednoduchou obsluhu přístroje zvládne po asi desetiminutovém proškolení i naprostý laik. Naměřená data se stahují z microSD karty přes USB čtečku karet. Pro korektní vyhodnocení naměřených dat je potřeba znát navíc ještě výšku přístroje nad zemí a také orientaci detektoru - kterým směrem “kouká” kulatá mřížka detektoru. SÚRO k tomu vyrobilo formuláře, a to jak k vytištění a ručnímu vyplnění přímo v terénu, tak i elektronický online formulář.

Jak se můžete zapojit do projektu SAFECAST

Pokud se chcete do projektu “Safecast pro veřejnost” bezplatně zapojit i vy, kontaktujte Mgr. B. Marešovou na emailu barbora.maresova(zavináč)suro(tečka)cz. Přístroje (dle jejich dostupnosti) se půjčují na 3 měsíce, v případě oboustranně úspěšné spolupráce lze dobu zápůjčky po dohodě prodloužit. Zapůjčení přístroje je zdarma, od uživatele přístroje se žádá, aby posílal veškerá naměřená data a související doplňkové údaje výhradně SÚRO pro možné využití při řešení výzkumných a dalších úkolů. Po formální kontrole budou data zveřejněna v interaktivní mapě na internetu (ale uživatel si může vyžádat nezveřejnění jím vybraných dat nebo jejich části).

Alternativní možností je pořízení vlastního přístroje - aktuální informace najdete vždy na webu Safecast. SÚRO kromě zapůjčení přístrojů poskytuje technickou podporu týkající se problematiky vlastního měření i zpracování dat. K dispozici jsou bezplatné nástroje pro převod dat pro jednoduché zobrazení například v tabulkovém procesoru (typu MS Excel / LibreOffice Calc), ale hlavně připravené projekty a návody pro mapové zobrazení pomocí bezplatně dostupného programu QGIS a jeho doplňků vyvíjených SÚRO. Uživatel si snadno může vytvořit mapy i z vlastních dat, včetně např. loga školy apod. K dispozici jsou i bezplatné off-line mapové podklady pro Českou republiku, které fungují i bez připojení k internetu (OpenStreetMap).

Zdroje: http://www.suro.cz/pub/Tiskova_zprava_2017.docx
https://blog.safecast.org/bgeigie-nano/

http://juhele.blogspot.fr/2015/08/safecast-nejen-do-skol.html

Marie Dufková
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Které země Evropy mají největší zájem o „inteligentní“ domácí zařízení

Stále více lidí vyhledává techničtější životní styl, snaží se ulehčit si život či stihnout více, zajistit domácnost plně integrovanými bezpečnostními systémy, ...

Lechtat draka se nevyplácí

Devatenácté století končí. Svět je opojen elektřinou a jinými technickými zázraky. Jules Verne o překot vydává romány, v nichž hrdinové ovládají balóny, ...

Co nám při prohlížení webu zvedá tlak

Téměř všichni z nás každý den z nejrůznějších důvodů používáme různé webové stránky. Samozřejmě chceme, aby naše uživatelská zkušenost byla pozitivní a pokud možno bezchybná.

Centrum pro testování technologie samořiditelných vozidel

Jaguar Land Rover plánuje spolupracovat s nejrenomovanějšími světovými softwarovými a telekomunikačními společnostmi a firmami zabývajícími se mobilitou na vytvoření tzv.

Chladicí systém ITER

Pro odvod tepla generovaného během provozu tokamaku bude ITER vybaven systémem chladicí vody. Vnitřní povrchy vakuové nádoby (obal a divertor) se musejí chladit na přibližně 240 °C jen několik metrů od plazmatu horkého 150 milionů stupňů.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail