Jaderná fyzika a energetika

Článků v rubrice: 500

Jak se to má s Ploučnicí?

V době, kdy jsem ještě tahala „fyzikálního kačera“, doslova mě magnetizovaly cedulky lemující cestu do Stráže pod Ralskem a upozorňující na nebezpečné záření. Když jsem tedy mezi nabízenými tématy bakalářských prací objevila problematiku kontaminace záplavového pásma Ploučnice, volba byla jasná.

Fotogalerie (4)
Ilustrační foto

Na mapě můžeme severočeskou říčku najít jak se klikatí mezi obcí Osečná a Děčínem, kde se vlévá do Labe. Byla by bývala jednou z mnoha malých nevýznamných říček, nebýt její uranové minulosti. Protéká totiž Stráží pod Ralskem, kde se nachází jedno z nejvýznamnějších ložisek uranové rudy u nás. Podle měření u pramene je sama o sobě zcela přirozeně několikanásobně radioaktivnější než ostatní české řeky. Přesto lze vliv těžby uranu v jejím povodí měřením spolehlivě prokázat, a to zejména v záplavovém pásmu – přirozená dekontaminace půdy a břehů postupuje významně pomaleji, než dekontaminace vody. Základní metodou pro odlišení přírodní radioaktivity prostředí od případné kontaminace je porovnání objemových aktivit 226Ra a 228Ra.  Množství 226Ra se totiž v okolním prostředí s těžbou zvyšuje (důvod spočívá v uranové přírodní přeměnové řadě 4n+2), kdežto množství 228Ra zůstává nezměněno (původ v thoriové přeměnové řadě 4n).

Terénní gamaspektrometrická měření
V současné době probíhají nová proměřování již dříve objevených anomálií v okolí Mimoně a České Lípy. Důvodem je kontrola migrace radionuklidů a radiohygiena. Na měření se podílí FJFI ČVUT, DIAMO, s. p., a RADON, V. O. S. Základní metodou je gamaspektrometrické měření v terénu, kterému předchází zmapování oblasti pomocí prosté detekce (nespektrometrické určení hodnot dávkových příkonů). Jako doplňková metoda může pro orientační měření posloužit i letecká gamaspektrometrie, která se ale potýká s velkým množstvím problémů s kalibrací a vyhodnocováním dat.

Pro gamaspektrometrická měření se uplatnil spektrometr Surveyor se scintilačním krystalem NaI(Tl) s přídavným GPS přístrojem pro přesnější určení polohy měřených bodů. Sledovanými radionuklidy byly 232Th, 238U a 40K a úhrnný dávkový příkon. Obsah radionuklidů se nedá v případě 238U a 232Th měřit přímo, protože se mateřská jádra nerozpadají za emise dostatečně silného gama záření. Sledují se tedy jejich dceřiné produkty 214Bi v případě uranu a 208Tl v případě thoria.

Vzorky z vrtů
Kromě terénních měření jsme odebrali i několik vzorků v záplavovém území z ručně hloubených vrtů zhruba do hloubky 1 m s hloubkovým rozestupem cca 20 cm. Odebraná zemina se pak měřila v laboratoři na polovodičovém spektrometru HPGe v malých nádobkách o objemu 280 ml. Před měřením bylo třeba zeminu usušit a nadrtit na co nejmenší kousky, tak aby byl obsah měřicí nádoby vyplněn co nejrovnoměrněji. . Po naplnění bylo nutné nádobky zalepit izolepou, aby se zabránilo úniku plynného radonu a navodila radioaktivní rovnováha uvnitř vzorku. To nám zaručí, že obsah radionuklidů, které nás zajímají, bude v definovaném vztahu s radionuklidy, které jsme detekcí schopni zjistit (214Bi).

Odběr vzorků měl ověřit hypotézu, že dochází jen k dekontaminaci povrchových vrstev, a že původní kontaminace měla jen omezený hloubkový dosah. Obě teze se potvrdily – v prvních 5 cm jsme zaznamenali výrazně nižší hodnoty než v oblasti 10-30 cm pod povrchem. Hloubkový dosah pak nepřesahuje 60 cm. Z toho vyplývá, že teoreticky lze uvažovat o povrchové dekontaminaci odbagrováním svrchní vrstvy zeminy. Ovšem jen teoreticky, protože tento typ dekontaminačních prací vážně zasahuje do vzhledu krajiny a závažnost kontaminace není taková, aby mohla odůvodnit natolik hrubé narušení přírody.

Lokalita Srní Potok
Provedená měření může ilustrovat příklad lokality Srní Potok v blízkosti obce Noviny pod Dalekem (viz obrázek). V době našeho měření (říjen 2008) šlo o neudržovanou louku, která je rozdělena na dvě části meliorační strouhou. V blízkosti je obytný dům, plocha však zřejmě neslouží k hospodářským účelům. Na základě terénních měření a výpočtů efektivních dávek pro obyvatelstvo provedených v letech 2008-2009 lze usoudit, že v této oblasti nehrozí zvýšené radiační riziko, které by mělo původ v kontaminaci po těžbě uranu. Anomálie se totiž většinou nachází na malých, od obytných oblastí často izolovaných plochách. Jiná rizika než radiační naše studie nezkoumala a proto nelze s jistotou říci, zda se v půdě například nenacházejí nepřípustné koncentrace těžkých kovů. To je na základě jedné z analýz docela dobře možné.

I přesto, že se příroda z „ran uštědřených těžbou uranu“ vzpamatovává až překvapivě rychle, je třeba čistotu krajiny i nadále kontrolovat a sledovat.


Jitka Svobodová je držitelkou první ceny v letošním ročníku soutěže vědeckých a technických projektů vysokoškoláků Cena Nadace ČEZ, v oboru Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření. Vyhrála právě s prací "Kontaminace litorálního pásma řeky Ploučnice radioaktivními látkami". Třípól gratuluje!

Někdo by se po přečtení článku Jitky Svobodové možná mohl přesto vylekat z přítomnosti „radioaktivity na louce za barákem“. Pro klid jeho duše uvádíme příklad: Kdyby si postavil stan v té nejkontaminovanější oblasti a rok by v něm nocoval, dostane dávku jako po jednom rentgenovém vyšetření plic.

Jitka Svobodová
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Jaderné firmy se spojují napříč světem

Společnost Westinghouse Electric Company a Ansaldo Nucleare podepsaly novou smlouvu o spolupráci na vývoji jaderné elektrárny 4. generace využívající technologii olovem chlazeného rychlého reaktoru – LFR (Lead-Cooled Fast Reactor).

Začínají se recyklovat solární panely, lopatky větrných turbín i popel z biomasy

Udržitelné technologie produkující co nejméně skleníkových plynů jsou novým náboženstvím dneška. I obnovitelné zdroje energie ale představují problém pro životní prostředí.

Ultrakondenzátor ve vodních elektrárnách

Finská společnost UPM Energy ve svých vodních elektrárnách Ontojoki ve finském Kuhmo investuje do ultrakondenzátoru. Ten se stane prvním svého druhu, který bude použit v hydroenergetickém ...

Spojené království si vybralo uhelnou elektrárnu jako místo pro stavbu prototypu fúzní elektrárny

Není žádným tajemstvím, že pokračováním (věřme, že úspěšného) projektu tokamaku ITER bude zařízení, pro které se obecně přijal název DEMO – demonstrační elektrárna.

Fusion móda - srážka světů

Někdy se musím hodně zamyslit, zda téma patří do popularizace vědy. Popularizovat termojadernou fúzi kupříkladu mezi technickou komunitou není až tak inovativní a nezbytné, neb tato část společnosti ...

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail