Návody na pokusy

Článků v rubrice: 75

Dílčí zpráva č. 715

Abstract:
The cooked brambora seems to be more promising source of electrochemical energy than the uncooked one. Some problems (ecology, gender, economy) has been considered and proper solution suggested.

Fotogalerie (1)
Ilustrační foto

1. Úvod do problematiky
Jak upozornila kol. Edita Bromová (v předchozích pracích citovaná jako Edita Dufková) ve svém průlomovém článku Bramborové baterie jsou nejlepší vařené publikovaném v 3pólu (rubrika Fyzika; http://www.3pol.cz/cz/rubriky/navody-na-pokusy/915-bramborove-baterie-jsou-nejlepsi-varene) a v Nature, dvojice kovových hrotů (tzv. „hřebíků“) z různého materiálu se ukazuje býti v prostředí vařené brambory efektivnějším zdrojem ekologické energie než v prostředí brambory syrové. Toto tvrzení je v protikladu s všeobecně rozšířeným míněním. Dvě vařené sériově zapojené brambory údajně generují sdostatek energie pro rozsvícení jedné LED (Light Emitting Diode), jejíž vysoká efektivnost s porovnáním s klasickými zdroji světla (louč, žárovka) je mimo jakoukoli diskuzi.

2. Teoretický rozbor
Jde o komplexní elektrochemický proces probíhající ve struktuře živého (nevařený) i neživého (vařený) objektu (brambor, viz však kap. 8).Podstatou generace energie není ovšem brambora sama, ale nerovnovážná struktura daná tělesy z různých vodivých materiálů (výšeuvedených „hřebíků“) v bramboře hluboko tkvících a tamtéž bytostně zakotvených. „Hřebík“ z elektronegativnějšího materiálu v prostředí brambory na svém povrchu uvolňuje své atomy přecházející tím do okolního média jako kladně nabité ionty, tj. atomy zbaveného jednoho či více marginálních elektronů. Tyto pak zůstávají na zbytku „hřebíku“ a vytvářejí celkový záporný náboj téhož. Vůči druhé elektrodě pak lze konstatovat elektromotorické napětí schopné při dostatečně vysokém napětí a proudu podávat uvedené výkony.

3. Návrh experimentálního ověřovacího zařízení
Pro reprodukovatelnost výsledků byly oba „hřebíky“ navrženy ve formě drátů, a to platinového (Pt), platinoiridiového 90 Pt 10 Ir), měděného (Cu) a hliníkového (Al), na konci zašpičatělých pro usnadnění svého průniku do nitra hmoty bramboru. Jako referenční prostředí vedle bramborů syrového a vařeného byl navržen standardní čaj, standardní citrón, čistá voda a káva Standard jakožto stylové atributy pracovny manželky autorovy.

Výběr materiálu byl dodatečně zúžen tím, že všechna platina již byla užita na standardní teploměry, platinoiridium na standard hmotnosti, čistá voda na trojný bod teploměru a kávu někdo vypil.

4. Realizace experimentálního ověřovacího zařízení
Nastíněný experiment byl po důkladném teoretickém rozboru realizován v pracovně manželky autora zprávy. Pro dodržení standardní vzájemné vzdálenosti i hloubky ponoru byly oba „hřebíky“ po předchozí tepelné úpravě (zahřátí plamenem sporáku) vbodnuty do plastového víčka od PET láhve po Pepsi-Cole. Po vychladnutí, které bylo docíleno samovolně v krátké době, byly oba „hřebíky“ shledány pro tento experiment sdostatek fixovány, aby polohy nemohly být samovolně fixlovány. (Tento materiál se ovšem pro seriózní měření nejeví být perspektivní, viz kap. 8.)

Měření bylo provedeno digitální aparaturou zn. Multimeter, a to napětí naprázdno a proud do zkratu, aby nikdo nevyšel nakrátko. „Hřebíky“ se doporučuje před užitím očistit smirkovým papírem pro zbavení oxidů (CuO) a špíny (Šp).

Tato zpráva obsahuje jako svou neoddělitelnou součást dokumentární foto užité aparatury (viz obrazová příloha).

5. Získané výsledky
Při všech uspořádáních bylo zjištěno elektromotorické napětí prakticky shodné. Naproti tomu proud generovaný vařenou bramborou byl až třikrát vyšší než týž generovaný bramborou syrovou. Podobně se choval citron. Dle doslovného výroku mé kolegyně manželky „citrón? ten je v naší kuchyni pečenej vařenej”.

Pečenost citrónova však nebyla v centru pozornosti této práce, natož pak měření.

6. Problematika ekonomická
Trojnásobný proud při konstantním napětí vykazuje na základě námi provedených rozsáhlých výpočtů vzrůst dodané energie až o plných 200 %.

Tento slibný výsledek předurčuje experiment k jeho ověření za dalších, dále vymezených okolností a tím i pokračování grantu.

7. Problematika ekologická
Uvařená brambora je již svou povahou a substancí použitelná v potravinovém řetězci (např. autorově). Uvážíme-li že navíc může být uvařena odpadním teplem z blízké jaderné elektrárny, jde o multimediální využití brambory jako takové. Biologický odpad (bramborová šlupka) může být dále energeticky využit jako biomasa.

Po stránce realizace pokusu bylo plastové víčko záhy nahrazeno korkovými zátkami, jichž byl dostatek.

8. Problematika gendrová
Jak upozornila knihovnice jazykového ústavu, může být v češtině „brambor“ (masculinum) i „brambora“ (femininum). Protože se tato pracovnice (později zvaná „kočička“) zdála být ochotná k dalšímu zkoumání mezi mužským a ženským rodem, došlo po jistém úsilí z autorovy strany ke komplexnímu rozvoji spolupráce.

Po stránce gendrové bylo dále zjištěno, že analogický efekt nastává v Německu (der Erdapfel vs. die Kartoffel, viz naše cestovní zpráva z lázní na Rujáně-Rügen), zatímco v Brazílii narazil výzkum na principiální problémy při studiu brazilštiny (neexistuje, mluví se tam převážně portugalsky, viz naše cestovní zpráva z Amazonie). Cestovní zpráva z Ósaky dokladuje, že japonština se obejde i bez rodu vůbec. (Přesto kupodivu Japonců stále přibývá.)

9. Shrnutí a závěry
Přes počáteční neúspěchy dané objektivními faktory (zejména nízké autorovo rodné číslo) se práce rozvinuly slibně. Průzkumy pokračují a je proto nanejvýš žádoucí je podpořit morálně i nemorálně (finančně) i v budoucnosti.

http://www.3pol.cz/cz/rubriky/navody-na-pokusy/915-bramborove-baterie-jsou-nejlepsi-varene

Doc. Jan Obdržálek
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Tajemství radioaktivního promethia

Pomocí nové metody odhalili vědci klíčové vlastnosti radioaktivního promethia, prvku vzácných zemin. Stalo se tak až téměř osm desetiletí poté, co byl tento nepolapitelný prvek vzácných zemin objeven.

Vesmírná robotika se připravuje k explozivnímu růstu

Před pěti lety NASA zahájila misi jako vystřiženou ze sci-fi trháku. Nasadily robotický systém Astrobees na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), který zde pomáhá astronautům s opravami a údržbou.

Chytré meteostanice ve školách

Základní školy na Praze 4, Filosofská a Školní, se mohou pochlubit unikátním projektem monitoringu mikroklimatu a škodlivých látek v ovzduší.

Jsme genetická mozaika

Ve studii, kterou vedli Jan Korbel z Evropské laboratoře molekulární biologie (EMBL) a Ashley Sandersová z Berlínského institutu pro biologii lékařských systémů Centra Maxe Delbrücka ...

Jak nové technologie chrání akumulátory před extrémními teplotami

S rostoucími globálními teplotami a častějšími extrémními klimatickými jevy se stále více diskutuje o spolehlivosti a bezpečnosti akumulátorů.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail