Recenze

Článků v rubrice: 79

Řešení konfliktů? I to je věda.

Pracovat s konflikty a zvládat je, umět je řešit a předcházet jim by mělo patřit mezi základní dovednosti každého člověka. Kniha PhDr. Vojtěcha Bednáře „Konflikty ve firmách: Příčiny, následky, řešení“ (Management Press, člen skupiny Albatros Media, Praha 2015, 1.vyd.,150 str., ISBN 978-80-7261-347-2) přehledně a zasvěceně popisuje dynamiku a „typologii“ konfliktů v manažerské praxi – definuje jejich příčiny, způsoby vzniku a jednotlivá stadia vývoje. Učí, jak jednotlivé fáze rozpoznat, jak se na konflikty připravit, jak v organizacích fungují a jak je „řídit“. Ať už jde o konflikty mezi nadřízenými a podřízenými, konflikty na úrovni zaměstnanců či manažerů (vyjma otázek konfliktů mezi muži a ženami). Autor je náš přední odborník zabývající se problematikou vedení lidí, jejich motivováním a hodnocením a vnitřní komunikací ve firmách, profesionální konzultant a autor řady knih.

Fotogalerie (1)
Titulní strana knihy

„Ať se perou, ať se vadí, jenom když se mají rádi!“ (České přísloví)

Slovo konflikt (rozpor, neshoda, nesouhlas, srážka, utkání) pochází z latiny a v původním významu označuje střet dvou nebo více aktivit (snah, tendencí, zájmů), které jsou si zcela, nebo alespoň do určité míry, protichůdné v tom smyslu, že za daných okolností není možné, aby byly všechny v plné míře naplněny. Každá z nich se o to snaží a vzhledem k tomu, že je to nutně na úkor těch ostatních, dochází k jejich poškozování a újmě.

Člověka provází po celý život mnoho různých konfliktů. Ačkoliv si většina lidí přeje prožít svůj život bez konfliktů, nemůže se jim to nikdy splnit.V životě jim nedokážeme nikdy zcela předejít, ne vždy se jim můžeme vyhnout a ve většině případů bychom před nimi neměli ani utíkat. Tam, kde lidé spolu komunikují, kde organizovaně spolupracují na dosažení stanovených společných cílů, jsou konflikty na každodenním pořádku. V konfliktu dochází ke střetu různých pohledů na věci, různých principů a cílů. Vše ostatní, všechny projevy konfliktu, ať už jde o schválnosti, „otrávenou“ atmosféru, hádky, nebo naopak destruktivní ticho, kdy lidé spolu nemluví, ač by měli, jsou projevy tohoto střetu. Sama existence konfliktu je stavem, ale prakticky každý konflikt mezi lidmi se vyvíjí, a proto je současně i procesem. Obsahuje události, které mu předcházejí, má svůj vývoj a směruje k určitému výsledku. Konflikt může, ale nemusí být vidět, přesto může být přítomný,  právě tak může, ale ne nutně musí, ovlivňovat své okolí. Nepopulární, avšak v praxi ověřenou pravdou je skutečnost, že většinu konfliktů, ke kterým dochází, nelze z dlouhodobého hlediska „vyhrát“. Lze je však vyřešit. Protože většina z nás přirozeně vnímá konflikt jako něco zcela negativního, je dobré si uvědomit, že konflikty jsou přirozenou složkou našich životů a tudíž, že je nejen nelze[J1] trvale odstranit, ale často jsou i užitečné a blahodárné. Jejich nedostatek může být dokonce dlouhodobě i zhoubný.

Příběhy z praxe

Text publikace hledá odpovědi na otázky typu: Proč vlastně vstupují lidé do konfliktů? Jak má manažer postupovat, když řeší neshody svých podřízených? Co dělat, když se do rozporů dostane management firmy? Jak si počínat, aby konflikt firmu nepoškodil? Lze se vzniku konfliktní situace zcela ubránit? Vychází jednak z poznatků moderní psychologie a sociologie práce a mezilidských vztahů, jednak je založen na aktuálních poznatcích z celé řady již existujících technik řešení konfliktů. Ačkoli podstata konfliktů je všude víceméně shodná, v jednotlivých kulturách se liší. Velkou předností této knihy je, že všechny uvedené metody a postupy jsou vyzkoušené v podmínkách českých společností a informace v ní obsažené čerpají z reálné poradenské praxe. Autor se totiž záměrně vyhýbá aplikaci metod řešení konfliktů známých například z obsáhlé běžně dostupné americké odborné literatury.

Od principu konfliktů k jejich předcházení

Pro snazší orientaci je text po krátké předmluvě přehledně rozdělen do čtyř kapitol. První z nich „Principy a zákonitosti konfliktů ve firmách a v organizacích“popisuje základy problematiky konfliktů (mezi úrovněmi řízení, uvnitř řízené skupiny, na úrovni řízení). Zabývá se tím, jak vznikají mezi lidmi ve firmě či organizaci (konflikty situační, typové a systémové), co je jejich příčinou a kdo jsou jejich aktéři. Seznamuje s principy a zákonitostmi konfliktů, neboť, jak autor tvrdí, „kdo chce konflikt řešit, musí také porozumět jeho podstatě“. Druhá a nejdelší kapitola „Konfliktní situace a jejich řešení“se věnuje obvykle se vyskytujícím problémům a jejich charakteristice. Soustřeďuje se na metody, pomocí nichž je možné konflikty efektivně a úspěšně zvládat; ty nepředstavují návod hodný jejich doslovného následování, ale spíše inspiraci. Název třetí kapitole „Předcházení konfliktům“ naznačuje její obsah. V poslední části je uvedeno pět konkrétních případových studií z autorovy bohaté nabídky praktických zkušeností s řešením a zvládnutím reálných, pozitivních i negativních konfliktů ve firmách.

Ambicí autora knihy je přinést inspiraci, pomůcku, nástroj a společníka na částečně prošlapané cestě manažerům na všech úrovních řízení, majitelům a jednatelům firem, poradcům a konzultantům, personalistům a dalším odborníkům v oblasti řízení lidských zdrojů. Současně může být užitečná i vedoucím pracovníkům v mnoha dalších oblastech lidské činnosti. Autor si přeje, aby se kniha nestala svatyní ani ozdobným předmětem do poličky. V úvodu z vlastních zkušeností říká: „Na čem není kolečko od kávy, není užitečné.“


[J1]tady mne mátlo to „je“ – „není“

Tesařík Bohumil
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Centrální solenoid ITERu

Tokamak je v podstatě transformátor. Primární vinutí u tokamaku ITER se nazývá centrální solenoid. První tokamaky, jako správné transformátory, měly obě vinutí, ...

Fontány diamantů doprovázejí rozpad superkontinentů

Rozpadem superkontinentů mohly být vyvolány explozivní erupce, které vystřelovaly fontány diamantů ze zemského pláště k zemskému povrchu. Diamanty se tvoří přibližně 150 kilometrů hluboko pod zemskou kůrou.

Voda se skrývá mnohem hlouběji v zemském nitru, než jsme si mysleli

Stopy výskytu vody v hlubokém nitru Země nedávno odhalilo zkoumání diamantů. Vzácný typ diamantu může naznačovat, že voda může proniknout hlouběji do nitra Země, než si vědci dříve mysleli.

Den s experimentální fyzikou 2023

Dne 6. listopadu se konala již tradiční a oblíbená akce s názvem Den s experimentální fyzikou (DSEF), organizovaná Fyzikálním korespondenčním seminářem (FYKOS). Jednalo se již o 29.

Dopravně-inženýrský software TrafficFlow

Během XXVII. Světového kongresu silničního hospodářství, ( 2. - 6. října), společnosti VDT Technology a CertiCon představily nový software s názvem TrafficFlow.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail