Studenti

Článků v rubrice: 241

Budoucnost energetiky

Úplné výsledky Ceny ČEZ 2006 a propozice 10. ročníku.

Fotogalerie (1)
Ilustrační foto

SOUTĚŽ DIPLOMOVÝCH A DOKTORANDSKÝCH PRACÍ CENA ČEZ 2007

Pořadatel soutěže:

Energetická společnost ČEZ, a. s.

Kontakt na organizátory:

Ing. Marie Dufková
ČEZ, a. s., sekce komunikace
Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
Tel.: 211042 681, 602769802
e-mail: marie.dufkova@cez.cz

Doc. Ing. Josef Rosenkranz, CSc.,
FEL ČVUT, katedra fyziky
Technická 2, 166 27 Praha 6
Tel.: 224352334, 723983857
e-mail: rosenkra@feld.cvut.cz

Obsah:
Soutěžní podmínky
Přihláška
Březen 2007

1. Účel pořádání soutěže

• Vyhledávání a podpora talentovaných mladých odborníků, případných budoucích zaměstnanců Skupiny ČEZ.
• Vyhledávání a výběr nových technických i organizačních řešení, vedoucích k výraznému snížení energetické náročnosti a zlepšení ekologických ukazatelů.
• Podpora a propagace takových řešení, která v dosavadní technické praxi nejsou dosud obvyklá.
• Přednostní výběr a podpora řešení zvyšujících účinnost užití elektrické energie a řešení, která elektrickou energií nahrazují jiné formy energie.

2. Kategorie, témata a kritéria soutěže

Kategorie:
• DIPLOMOVÉ PRÁCE
• DOKTORANDSKÉ PRÁCE

Témata:
• VÝROBNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE
• PŘENOS A AKUMULACE ELEKTRICKÉ ENERGIE
• UŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Požadavky a cíle:
• zvýšení účinnosti zařízení nebo systému
• šetrnost k životnímu prostředí
• zlepšení metody
• konstrukční jednoduchost řešení při maximálním využití fyzikálních a chemických vlastností hmoty
• realizovatelnost řešení
• spolehlivost a bezpečnost při provozu
• dodržování požadavků jakosti a kvality platných v ČR a zemích EU
• využitelnost v praxi

Kritéria hodnocení odborné úrovně pro soutěžní diplomové práce:
1. Novost a originalita přístupu k řešení, vědecký způsob řešení.
2. Formulace problému, metodický postup při zpracování.
3. Formální úroveň řešení.

Kritéria hodnocení odborné úrovně pro soutěžní doktorandské práce:
1. Novost a originalita přístupu k řešení, vědecký způsob řešení.
2. Přínos výsledku práce pro další výzkum v dané oblasti vědy.
3. Prezentace výsledků doktorandské práce odborné veřejnosti.


3. Podmínky účasti v soutěži

1. Přihlášku do soutěže může podat pouze fyzická osoba - soutěžící.
2. Do soutěže se mohou přihlásit pouze diplomové práce, které byly obhájeny v roce 2006 a 2007, nejpozději do 30. listopadu 2007. Doktorandské práce musejí být obhájeny v letech 2006 a 2007, nejpozději do 30. listopadu 2007.
3. Soutěžní práce musejí být obhájeny na vysoké škole v České republice.
4. Diplomová práce musí být hodnocena známkou „výborně“.
5. Soutěžící musí předložit:
• přihlášku
• soutěžní práci (diplomovou nebo doktorandskou)
• výsledek obhajoby z vysoké školy v ČR (doklad o obhájení na výbornou - v případě diplomové práce)
• oponentní posudky
• posudek školitele či vedoucího diplomové práce
6. Materiály podle bodu 5 musí být pořadatelům předány osobně nebo doporučenou poštou na adresu ČEZ, a. s., sekce komunikace, Duhová 2/1444, 140 53 Praha. Uzávěrka soutěže: 31. prosince 2007.

Dokumentace soutěžní práce se stává majetkem pořadatelů soutěže s právem jejího publikování při zachování ochrany autorských práv soutěžícího. Pouze práce vyžádané samotnými autory jim budou vráceny.


4. Soutěžní podklady

Za soutěžní podklady jsou považovány tyto soutěžní podmínky a přihláška.
Potřebné podklady pro podání přihlášky obdrží zájemci také na adresách pořadatelů soutěže, na webovských stránkách www.cez.cz/vzdelavaciprogram,
http://web.cvut.cz/ctu/research/vysledky/vysledky.htm, oddil Studentske souteze, nebo na studijních odděleních příslušných vysokých škol ČR.


5. Časový plán soutěže

Vyhlášení soutěže: březen 2007
Konečný termín na doručení soutěžních prací: 31. prosince 2007
Vyhodnocení: leden - únor 2008
Vyhlášení výsledků: březen 2008, účastníci budou vyrozuměni poštou.

6. Hodnocení a ceny

1. Hodnocení soutěžních prací bude provádět hodnotitelská komise složená z profesorů vysokých škol a odborníků ČEZ, a. s., resp. členů Skupiny ČEZ.
2. V každé soutěžní kategorii budou hodnotitelskou komisí vybrány tři práce k ocenění.
3. O výsledku výběru budou příslušní soutěžící informováni v dostatečném předstihu před oficiálním vyhlášením výsledků.
4. Hodnotitelská komise může udělit, po dohodě s pořadateli, zvláštní ceny.
5. Ceny pro každou soutěžní kategorii budou nefinanční, účelově vázané (software, odborné stáže, konference atd. - po dohodě s řešiteli oceněných prací) v hodnotě:

Pro diplomové práce:
1. cena 30 000 Kč
2. cena 20 000 Kč
3. cena 10 000 Kč

Pro doktorandské práce:
1. cena 40 000 Kč
2. cena 30 000 Kč
3. cena 20 000 Kč
6. Mimo uvedené ceny obdrží všichni účastníci soutěže osvědčení o účasti.
7. Pořadatelé soutěže si vyhrazují právo neudělit první cenu, nebo udělit zvláštní cenu.

7. Propagace

Výsledky soutěže budou prezentovány na odborných akcích a v odborném tisku. Vybrané projekty budou zveřejňovány v odborných i popularizačních časopisech, prezentovány na síti Internet, v médiích (v některém populárně vědeckém pořadu) a budou k dispozici v ČEZ, a. s., sekci komunikace v Praze.

Výsledky soutěže diplomových a doktorských prací Cena ČEZ 2006


Diplomové práce

1. Novotný Tomáš, ČVUT, e-mail : novotnt@feld.cvut.cz, název : Progresivní metody lokalizace poruch na vedeních.
2. Matoušek Miloš, VUT Brno, e-mail.: matousek2@seznam.cz, tel.: 724 515 145, název : Návrh ORC cyklu za kogenerační jednotku TEDOM QUANTO C1000 SP BIO.
3. Prokop Zdeněk, ZČU Plzeň, e-mail.: prokys@email.cz, tel.: 608 422 965, název : Posouzení energetického potenciálu vodních toků na území města Plzně.

Zvláštní cena:
Vesecký Robert, ČVUT, email.: , tel.: 723 443 170, název : Jaderné reaktory IV. generace.

4. Müller Zdeněk, ČVUT, e-mail : mullez1@fel.cvut.cz, tel.: +420 776 667 487, název : Diagnostika stavu vinutí silových transformátorů.
5. Kapoun Vít, ČVUT, e-mail. : vkapoun@seznam.cz, tel.: 608 553 593, název : Technicko-ekonomické posouzení transformátorových jednotek.
6. Grausgruber Josef, ZČU Plzeň, e-mail.: grausgruber@seznam.cz, tel.: 724 690 842, název : Optimalizace teplovodní otopné soustavy zatepleného panelového domu po rekonstrukci předávací stanice tepla.
7. Černý Jiří, ZČU Plzeň, e-mail.: Jiri.cerny1@seznam.cz, tel.: 777 125 244, název : Vytápění průmyslových objektů systémy s minimální energetickou náročností.
8. Tomanová Eva, TU VŠB Ostrava, e-mail.: E.Toman@seznam.cz, tel.: 737 741 196, název : Plnění cíle energetické politziky z hlediska potenciálu alternativnívch zdrojů v ČR.

Doktorské práce

1. Honzík Miroslav, ČVUT, e-mail.. honzik@ceacr.cz, tel.: 605 424 219, název : Faktory ovlivňující energetickou náročnost ekonomiky.
2. Křepel Jiří, ČVUT, e-mail.: krepel@troja.fjfi.cvut.cz, tel.: 604 352 490, název : Dynamics of Molten Salt Reactors.
3. Flígl Stanislav, ČVUT, e-mail.: xfligl@fel.cvutcz, tel.: +420 724 037 670, název : Matrix Converter in Hybrid Drives. Oblast : C.
3. Phan Tu Vu, ČVUT, název: Higher Order Numerical Computation and Modelling of Electromagnetic Compatibility Problems in Power Systems.
4. Klír Daniel, ČVUT, e-mail. : klird1@fel.cvut.cz, tel.: 224 353 082, název : The Study of a Fibre Z-Pinch.
5. Mastný Petr, VUT Brno, e-mail: mastny@feec.vutbr.cz, tel.: 731 413 225, název : Tepelná čerpadla v kombinovaných tepelných systémech.


Ceny ČEZ 2007 najdete zde: http://www.cez.cz/presentation/cze/instance_view.jsp?instance_id=95387&folder_id=13030

Marie Dufková
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Větrné turbíny vyplouvají na moře

Výkon větrných elektráren umístěných v mořích celého světa přesáhl ke konci loňského roku 650 GW, což odpovídá přibližně dvěma třetinám instalovaného elektrárenského výkonu Evropské unie. Naprostá většina elektřiny z větru pochází z turbín ukotvených ve dně mělkých pobřežních vod.

Jiný plyn, jiné plazma

Čínská domácí agentura dodala první část systému vstřikování plynů do vakuové komory tokamaku ITER. Jedná se o spoustu trubek a trubiček, které dopravují z Budovy tritiového hospodářství do Budovy tokamaku všechny potřebné plyny.

Fotovoltaika za korunu

Společnost ČEZ ESCO přišla s návrhem, který nazvala „Fotovoltaika za korunu“. Přivedlo mne to na myšlenku, jak tento návrh využít a přeměnit ho v návod, jak vyrábět čistou energii pomocí systému agrovoltaiky s třetinovou investicí.

4D plánování montáže tokamaku ITER

K přípravě na činnosti prováděné s kritickými částmi tokamaku ITER v přetíženém prostředí Montážní haly ITER používají projektanti a koordinátoři projektu metody 4D plánování. To znamená 3D zobrazování prostoru plus parametr čas.

Čtrnáct mýtů kolem koronaviru

Nový koronavirus bohužel stále obchází svět a nechce ustoupit. Jak infikuje další a další lidi na celém světě, množí se také zpravodajské články a příspěvky na sociálních sítích. V záplavě informací je těžké oddělit skutečnost od fikce - a jak známo, ...

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail