Studenti

Článků v rubrice: 231

Budoucnost energetiky

Úplné výsledky Ceny ČEZ 2006 a propozice 10. ročníku.

Fotogalerie (1)
Ilustrační foto

SOUTĚŽ DIPLOMOVÝCH A DOKTORANDSKÝCH PRACÍ CENA ČEZ 2007

Pořadatel soutěže:

Energetická společnost ČEZ, a. s.

Kontakt na organizátory:

Ing. Marie Dufková
ČEZ, a. s., sekce komunikace
Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
Tel.: 211042 681, 602769802
e-mail: marie.dufkova@cez.cz

Doc. Ing. Josef Rosenkranz, CSc.,
FEL ČVUT, katedra fyziky
Technická 2, 166 27 Praha 6
Tel.: 224352334, 723983857
e-mail: rosenkra@feld.cvut.cz

Obsah:
Soutěžní podmínky
Přihláška
Březen 2007

1. Účel pořádání soutěže

• Vyhledávání a podpora talentovaných mladých odborníků, případných budoucích zaměstnanců Skupiny ČEZ.
• Vyhledávání a výběr nových technických i organizačních řešení, vedoucích k výraznému snížení energetické náročnosti a zlepšení ekologických ukazatelů.
• Podpora a propagace takových řešení, která v dosavadní technické praxi nejsou dosud obvyklá.
• Přednostní výběr a podpora řešení zvyšujících účinnost užití elektrické energie a řešení, která elektrickou energií nahrazují jiné formy energie.

2. Kategorie, témata a kritéria soutěže

Kategorie:
• DIPLOMOVÉ PRÁCE
• DOKTORANDSKÉ PRÁCE

Témata:
• VÝROBNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE
• PŘENOS A AKUMULACE ELEKTRICKÉ ENERGIE
• UŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Požadavky a cíle:
• zvýšení účinnosti zařízení nebo systému
• šetrnost k životnímu prostředí
• zlepšení metody
• konstrukční jednoduchost řešení při maximálním využití fyzikálních a chemických vlastností hmoty
• realizovatelnost řešení
• spolehlivost a bezpečnost při provozu
• dodržování požadavků jakosti a kvality platných v ČR a zemích EU
• využitelnost v praxi

Kritéria hodnocení odborné úrovně pro soutěžní diplomové práce:
1. Novost a originalita přístupu k řešení, vědecký způsob řešení.
2. Formulace problému, metodický postup při zpracování.
3. Formální úroveň řešení.

Kritéria hodnocení odborné úrovně pro soutěžní doktorandské práce:
1. Novost a originalita přístupu k řešení, vědecký způsob řešení.
2. Přínos výsledku práce pro další výzkum v dané oblasti vědy.
3. Prezentace výsledků doktorandské práce odborné veřejnosti.


3. Podmínky účasti v soutěži

1. Přihlášku do soutěže může podat pouze fyzická osoba - soutěžící.
2. Do soutěže se mohou přihlásit pouze diplomové práce, které byly obhájeny v roce 2006 a 2007, nejpozději do 30. listopadu 2007. Doktorandské práce musejí být obhájeny v letech 2006 a 2007, nejpozději do 30. listopadu 2007.
3. Soutěžní práce musejí být obhájeny na vysoké škole v České republice.
4. Diplomová práce musí být hodnocena známkou „výborně“.
5. Soutěžící musí předložit:
• přihlášku
• soutěžní práci (diplomovou nebo doktorandskou)
• výsledek obhajoby z vysoké školy v ČR (doklad o obhájení na výbornou - v případě diplomové práce)
• oponentní posudky
• posudek školitele či vedoucího diplomové práce
6. Materiály podle bodu 5 musí být pořadatelům předány osobně nebo doporučenou poštou na adresu ČEZ, a. s., sekce komunikace, Duhová 2/1444, 140 53 Praha. Uzávěrka soutěže: 31. prosince 2007.

Dokumentace soutěžní práce se stává majetkem pořadatelů soutěže s právem jejího publikování při zachování ochrany autorských práv soutěžícího. Pouze práce vyžádané samotnými autory jim budou vráceny.


4. Soutěžní podklady

Za soutěžní podklady jsou považovány tyto soutěžní podmínky a přihláška.
Potřebné podklady pro podání přihlášky obdrží zájemci také na adresách pořadatelů soutěže, na webovských stránkách www.cez.cz/vzdelavaciprogram,
http://web.cvut.cz/ctu/research/vysledky/vysledky.htm, oddil Studentske souteze, nebo na studijních odděleních příslušných vysokých škol ČR.


5. Časový plán soutěže

Vyhlášení soutěže: březen 2007
Konečný termín na doručení soutěžních prací: 31. prosince 2007
Vyhodnocení: leden - únor 2008
Vyhlášení výsledků: březen 2008, účastníci budou vyrozuměni poštou.

6. Hodnocení a ceny

1. Hodnocení soutěžních prací bude provádět hodnotitelská komise složená z profesorů vysokých škol a odborníků ČEZ, a. s., resp. členů Skupiny ČEZ.
2. V každé soutěžní kategorii budou hodnotitelskou komisí vybrány tři práce k ocenění.
3. O výsledku výběru budou příslušní soutěžící informováni v dostatečném předstihu před oficiálním vyhlášením výsledků.
4. Hodnotitelská komise může udělit, po dohodě s pořadateli, zvláštní ceny.
5. Ceny pro každou soutěžní kategorii budou nefinanční, účelově vázané (software, odborné stáže, konference atd. - po dohodě s řešiteli oceněných prací) v hodnotě:

Pro diplomové práce:
1. cena 30 000 Kč
2. cena 20 000 Kč
3. cena 10 000 Kč

Pro doktorandské práce:
1. cena 40 000 Kč
2. cena 30 000 Kč
3. cena 20 000 Kč
6. Mimo uvedené ceny obdrží všichni účastníci soutěže osvědčení o účasti.
7. Pořadatelé soutěže si vyhrazují právo neudělit první cenu, nebo udělit zvláštní cenu.

7. Propagace

Výsledky soutěže budou prezentovány na odborných akcích a v odborném tisku. Vybrané projekty budou zveřejňovány v odborných i popularizačních časopisech, prezentovány na síti Internet, v médiích (v některém populárně vědeckém pořadu) a budou k dispozici v ČEZ, a. s., sekci komunikace v Praze.

Výsledky soutěže diplomových a doktorských prací Cena ČEZ 2006


Diplomové práce

1. Novotný Tomáš, ČVUT, e-mail : novotnt@feld.cvut.cz, název : Progresivní metody lokalizace poruch na vedeních.
2. Matoušek Miloš, VUT Brno, e-mail.: matousek2@seznam.cz, tel.: 724 515 145, název : Návrh ORC cyklu za kogenerační jednotku TEDOM QUANTO C1000 SP BIO.
3. Prokop Zdeněk, ZČU Plzeň, e-mail.: prokys@email.cz, tel.: 608 422 965, název : Posouzení energetického potenciálu vodních toků na území města Plzně.

Zvláštní cena:
Vesecký Robert, ČVUT, email.: , tel.: 723 443 170, název : Jaderné reaktory IV. generace.

4. Müller Zdeněk, ČVUT, e-mail : mullez1@fel.cvut.cz, tel.: +420 776 667 487, název : Diagnostika stavu vinutí silových transformátorů.
5. Kapoun Vít, ČVUT, e-mail. : vkapoun@seznam.cz, tel.: 608 553 593, název : Technicko-ekonomické posouzení transformátorových jednotek.
6. Grausgruber Josef, ZČU Plzeň, e-mail.: grausgruber@seznam.cz, tel.: 724 690 842, název : Optimalizace teplovodní otopné soustavy zatepleného panelového domu po rekonstrukci předávací stanice tepla.
7. Černý Jiří, ZČU Plzeň, e-mail.: Jiri.cerny1@seznam.cz, tel.: 777 125 244, název : Vytápění průmyslových objektů systémy s minimální energetickou náročností.
8. Tomanová Eva, TU VŠB Ostrava, e-mail.: E.Toman@seznam.cz, tel.: 737 741 196, název : Plnění cíle energetické politziky z hlediska potenciálu alternativnívch zdrojů v ČR.

Doktorské práce

1. Honzík Miroslav, ČVUT, e-mail.. honzik@ceacr.cz, tel.: 605 424 219, název : Faktory ovlivňující energetickou náročnost ekonomiky.
2. Křepel Jiří, ČVUT, e-mail.: krepel@troja.fjfi.cvut.cz, tel.: 604 352 490, název : Dynamics of Molten Salt Reactors.
3. Flígl Stanislav, ČVUT, e-mail.: xfligl@fel.cvutcz, tel.: +420 724 037 670, název : Matrix Converter in Hybrid Drives. Oblast : C.
3. Phan Tu Vu, ČVUT, název: Higher Order Numerical Computation and Modelling of Electromagnetic Compatibility Problems in Power Systems.
4. Klír Daniel, ČVUT, e-mail. : klird1@fel.cvut.cz, tel.: 224 353 082, název : The Study of a Fibre Z-Pinch.
5. Mastný Petr, VUT Brno, e-mail: mastny@feec.vutbr.cz, tel.: 731 413 225, název : Tepelná čerpadla v kombinovaných tepelných systémech.


Ceny ČEZ 2007 najdete zde: http://www.cez.cz/presentation/cze/instance_view.jsp?instance_id=95387&folder_id=13030

Marie Dufková
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Profesoři laserové fúze - Bruecker a Siegel

O soukromém úsilí v oblasti termojaderné fúze jsme již psali vícekrát. O prvním „soukromníkovi“ zatím ani jednou. Poslyšte příběh, který měl dva konce. Dobrý a špatný. Vůbec prvními fúzními podnikateli byli Americký fyzik Keith Brueckner a podnikatel Kip Siegel.

Den otevřených dveří na MatFyz

dne 21.11.2019 pořádá Matematicko-fyzikální fakulta UK tradiční Den otevřených dveří. Připravuje opět bohatý program, který probíhá po celý den v budově Matfyzu na Malostranském náměstí 25. Mnoho inspirativního nabídne také učitelům fyziky, matematiky či informatiky.

Vakuum jako na měsíci

Specialitou české pobočky firmy Edwards jsou přístroje pro oblast vědeckého vakua. Firma z Lutína jimi zásobuje celý svět. Díky vývěvám fungují nejpřesnější elektronové mikroskopy na světě či supersilné vědecké lasery.

Kvůli milované vědě se nestačil ani oženit

Pokud zalovíme v paměti a vzpomeneme si na školní léta, určitě se nám vybaví v hodinách chemie používaný laboratorní plynový kahan, nesoucí jméno jednoho z největších vědců 19. století, profesora Roberta Bunsena.

Chytré budovy v ohrožení

Čtyři z deseti počítačů řídících automatické systémy chytrých budov byly v prvním pololetí tohoto roku vystaveny nějakému druhu kybernetického útoku. Toto zjištění přináší společnost Kaspersky ve svém přehledu hrozeb zacílených na chytré budovy.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail