Jaderná fyzika a energetika

Článků v rubrice: 445

Zdroje uranu vystačí na 135 – 250 let

Takový je jeden ze závěrů zprávy uveřejněné 23. prosince 2020 v tzv. Červené knize (Red Book), kterou společně vypracovaly Nuclear Energy Agency (NEA) při OECD a Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) o zdrojích, spotřebě a poptávce po uranu podle stavu k 1. 1. 2019. Zpráva se týká 45 produkčních a spotřebitelských zemí, z nichž 31 předalo oficiální údaje.

 

Fotogalerie (1)
Jaderná elektrárna Temelín si udržuje dostatečné zásoby uranového paliva na dva roky provozu (zdroj ČEZ)

V oblasti ověřených zdrojů v kategorii do 130 dolarů/kg U (ekvivalent 50 dolarů/lb U3O8) vede i nadále Austrálie s podílem ve světě 28 %. Pokud jde o kategorii do 80 dolarů/kg U a do 40 dolarů/kg U (ekvivalent 30 a 15 USD/lb U3O8), je na tom nejlépe Kazachstán s podílem ve světě 40 %, resp. 36 %. Ve srovnání s předcházejícím vydáním Červené knihy (Red Book) klesly celkové zdroje nepatrně z 10 652 900 tun U na 10 584 500 tun U. Zpráva rovněž uvádí, že k těmto zdrojům lze připočítat ještě neobjevené prognostické zdroje v odhadované výši 7 220 300 tun U podle stavu k 1. 1. 2019. Dalším potenciálním zdrojem jsou nekonvenční zdroje, které se dnes uvádějí ve výši 39 milionů tun U (např. uran v mořské vodě). Pokud jde o poptávku po uranu, očekává se, že v dohledné budoucnosti poroste, neboť se zvýší i poptávka po čisté energii související s dekarbonizací energetiky. 

Největší spotřeba uranu se očekává v zemích východní Asie 

V Asii se jaderná energie považuje za bezpečný a spolehlivý zdroj energie v rámci nízkouhlíkových technologií. Spotřeba uranu se zde má do roku 2040 zvýšit o 75 %. K 1. 1. 2019 bylo ve světě připojeno k síti 450 komerčních reaktorů o čistém výkonu 396 GW, které ročně vyžadují 59 200 tun U. Když vezmeme v úvahu změnu politiky v některých zemích v posledních letech, pak by čistý výkon jaderných elektráren v roce 2040 měl být v nízkém scénáři 354 GW a ve vysokém scénáři dokonce 636 GW. Oproti roku 2018 je nízký scénář o 11 % nižší, zatímco vysoký scénář pro rok 2040 je o 58 % vyšší.

Světová roční spotřeba uranu (bez směsných kysličníkových paliv MOX) se do roku 2040 zvýší z 56 640 tun U na odhadem 100 225 tun U. 

Odhad výkonu JE se liší podle regionů 

Největší růst se očekává ve východní Asii, kde by byl růst o více než 24 % vyšší u nízkého scénáře a o 138 % vyšší u vysokého scénáře. Výkon JE v Evropě mimo země EU se rovněž zvyšuje a do roku 2040 by měl být o 66 GW vyšší. Výkon jaderných elektráren roste i v jiných regionech, například na Středním východě a v centrální a východní Asii. Pomalejší růst je v Africe, v centrální a Jižní Americe a v jihovýchodní Asii. V Severní Americe má výkon JE do roku 2040 klesat, a to jak v nízkém, tak i ve vysokém scénáři, a to v závislosti na budoucí poptávce po elektřině, na prodlužování provozní životnosti existujících reaktorů a na vládní politice v oblasti emisí skleníkových plynů. V důsledku finančních problémů dochází v USA k předčasnému ukončování provozu celé řady reaktorů. V zemích EU se má výkon JE snížit do roku 2040 o 52 % u nízkého scénáře a o 8 % u vysokého scénáře, a to v případě, že se bude i nadále uskutečňovat současná politika EU. 

Klíčovým faktorem je uznání, že jaderná energetika je nízkouhlíkový zdroj 

Zpráva uvádí klíčové faktory, které ovlivní budoucí rozvoj jaderné energie. Jsou to projektovaná poptávka po elektřině, ekonomická schopnost konkurovat jiným nízkouhlíkovým technologiím, finanční krytí investičně náročných projektů, navrhované strategie hospodaření s RAO a přijetí jaderné energie veřejností. Jestliže jaderná energie bude považovaná za přínosnou z hlediska snižování důsledků změny klimatu, pak lze očekávat větší růst výkonů JE a tím i větší poptávku po uranu. Pandemie Covid-19 jasně naznačila, jak důležitá je bezpečná dodávka elektřiny v moderní společnosti. Pokud se přijme názor, že jaderná energie nabízí bezpečnou a spolehlivou výrobu elektřiny a pokud se budou podporovat všechny nízkouhlíkové technologie, včetně jaderné energie, pak lze očekávat i její rychlejší rozvoj. Potom lze očekávat krátkodobé akce, například prodlužování životnosti stávajících reaktorů a později výstavbu nových velkých zdokonalených reaktorů IV. generace, jakož i zdokonalených malých modulárních reaktorů. 

Uranu je dostatek 

Ve zprávě se rovněž uvádí, že existují dostatečné zdroje uranu na podporu významného růstu jaderných elektráren k výrobě nízkouhlíkové elektřiny a také jiných dlouhodobých aplikací, jako je výroba tepla a vodíku, případně odsolování mořské vody, dálkové vytápění, atd. Aby bylo možno přeměnit zdroje uranu na použitelná jaderná paliva, bude zapotřebí rozsáhlý geologický průzkum, nová technika a technologie a včasné investice. Díky tomu bude možné zvýšit životnost zdrojů uranu na 250 let. Zpráva rovněž konstatovala, že díky používání zdokonalených reaktorů a technologií palivového cyklu bude možno z dlouhodobého hlediska podstatně zvýšit množství energie ve světě. Při přechodu k pokročilé technologii reaktorů a recyklování paliva bude možno prodloužit dlouhodobou dostupnost jaderné energie o stovky až tisíce let. Navíc je zde i thorium, které se vyskytuje v zemské kůře ještě ve větším množství než uran, a je rovněž vhodné k výrobě jaderného paliva, pokud se vyvinou a úspěšně realizují alternativní thoriové palivové cykly za ekonomických podmínek. 

Zdroj: https://www:neimagazine.com/news/newsred-book-says-identified-uranium- resources-are-enough-for-135-years-8442410

 

Václav Vaněk
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Porucha pláště palivového článku

Nedávno Čínský úřad pro atomovou energii (CAEA) informoval, že v jaderné elektrárně Taishan došlo k menší poruše pláště paliva.

Bez chytrých sítí se moderní energetika neobejde

Energetika se v posledních letech dramaticky proměňuje. Sílící tlaky na větší podíl obnovitelných zdrojů a uhlíkovou neutralitu na jedné straně a zvyšující ...

Severní mořská cesta je alternativou k Suezu

Když došlo letos v březnu k zablokování Suezského průplavu, zesílily diskuze o alternativách, které by nebyly náchylné k podobným událostem.

Montáž ITER: první cívka poloidálního pole je na místě

Největší tokamak na světě staví v Cadarache na jihu Francie sedm partnerů: EU, Rusko, Čína, USA, Japonsko, Jižní Korea a Indie. Palivem bude směs deuteria a tritia ve stavu plazmatu.

Albert Einstein přemýšlel i o chování živočichů

Einstein byl znám tím, že si dopisoval i s obyčejnými lidmi, kteří ho oslovili. Badatelé objevili dosud neznámý dopis, který napsal jednomu inženýrovi Britského královského námořnictva.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail